Kontakt

W razie pytań lub w celu uzyskania niewiążącej porady prosimy o kontakt:

+48 71 782 39 90
info@rathgeber.pl

Osoba kontaktowa

Formularz kontaktowy

Zamknij

OWH - Ogólne Warunki Sprzedaży

I. Postanowienia ogólne

1.Zamawiający zwany dalej Zleceniodawcą zleca, a RATHGEBER Sp. z o.o., zwana dalej Zleceniobiorcą, przyjmuje zlecenie na wykonanie lub/i dostarczenie produktów wyszczególnionych w niniejszej umowie.
2.Strony wiąże jedynie oferta złożona na piśmie; odstępstwa od ustalonych warunków są obowiązujące dla stron jedynie po ich pisemnym potwierdzeniu.
3.Zlecenia nie podpisane przez obie strony mogą być uznane za obowiązujące dopiero po ich pisemnym potwierdzeniu. Przedstawiciele handlowi są upoważnieni odrębną umową do składania ofert i przyjmowania zleceń na rzecz Zleceniobiorcy działając w granicach udzielonego im upoważnienia.
4.Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy zlecenia zawartej przez przedstawiciela handlowego, jeśli jest ona niemożliwa do wykonania. W takim przypadku Zleceniodawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe.
5.Wszelkie uzupełnienia, zmiany i postanowienia dodatkowe wymagają dla swej ważności formy pisemnej. Ustalenia ustne obowiązują dopiero po ich pisemnym potwierdzeniu przez Zleceniobiorcę.

II. Dostawa

1.Termin dostawy, o ile nie ustalono inaczej, jest terminem przybliżonym i zaczyna biec od dnia otrzymania przez Zleceniobiorcę potwierdzenia przyjęcia zlecenia lub zatwierdzenia projektu, nie wcześniej jednak jak z dniem wpłynięcia na konto Zleceniobiorcy wcześniej uzgodnionej zaliczki ewentualnie potwierdzenia dokonania jej wpłaty. Termin uważa się za dotrzymany, jeśli towar został wysłany w uzgodnionym przez strony czasie. Przy większych zamówieniach możliwe są dostawy partiami.
2.Przy zmianach dokonanych w zamówieniu przez Zleceniodawcę, o ile miały one wpływ na termin dostawy, ustalony wcześniej termin może ulec wydłużeniu.
3.Po uzgodnieniu dostaw partiami termin ostatniej dostawy nie może przekroczyć jednego roku licząc od daty potwierdzenia przyjęcia zlecenia.
4.Przypadki niezawinione przez Zleceniobiorcę, w szczególności spowodowane ingerencją urzędów państwowych, przez strajki oraz ich skutki lub niemożliwe do przewidzenia przerwy w produkcji, mogą wpłynąć na wzdłużenie terminu dostawy. Jeśli jednak przypadki te całkowicie uniemożliwią dostawę, Zleceniobiorca może odstąpić od umowy; Zleceniodawcy nie przysługują wtedy żadne roszczenia finansowe z tego tytułu pomijając zaliczkę, która podlega zwrotowi po potrąceniu kosztów przygotowania. W każdym przypadku Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałych przeszkodach.
5.Przy opóźnieniach wynikających z wyżej wymienionych przyczyn czas dostawy może ulec wzdłużeniu od 5 do 10 dni roboczych od ustalonego terminu.

III. Cena

1.Uzgodnione ceny są cenami netto.
2.W razie ustalenia ceny w EURO, a płatność następuje w złotych polskich obowiązuje średni kurs dnia NBP z dnia wystawienia faktury końcowej.
3.W przypadku dostawy za granicę Zleceniodawca pokrywa stosowne cła i podatki.
4.Wnikające z zamówienia materiały dodatkowe wyszczególnione w rachunku (np. narzędzia, projekty) wykonane przez Zleceniobiorcę pozostają jego własnością. Materiały te są przechowywane przez Zleceniobiorcę przez okres 10 lat licząc od ostatniego zlecenia i w razie ponownego zamówienia koszty ich wykonania nie są doliczane.
5.Każda zmiana projektu przesłanego do zatwierdzenia wymaga ponownego opracowania i przygotowania (np. filmy). Dlatego za dokonane zmiany w stosunku do złożonego zlecenia doliczane są do rachunku min. koszty własne Zleceniobiorcy.
6.Ze względów technicznych, o ile nie ustalono inaczej, możliwe są odstępstwa od zamawianej ilości w granicach 10%.

IV. Warunki płatności

1.Zlecenie trafia do produkcji po zatwierdzeniu projektu (np. mailem) oraz, jeśli nie ustalono inaczej, po przekazaniu na konto Zleceniobiorcy zaliczki w wys. 50% wartości zlecenia. Reszta uzgodnionej sumy będzie zapłacona na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury VAT przekazanej wraz z dostarczanym towarem. 
2.W razie nieuregulowania płatności w uzgodnionym terminie naliczane będą ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.
3.Odstąpienie Zleceniodawcy od umowy zlecenia lub odmowa przyjęcia uzgodnionej dostawy nie zwalnia go od opłaty kosztów poniesionych przez Zleceniobiorcę. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty uzgodnionej sumy także w przypadku znacznej zwłoki lub umyślnego opóźniania zatwierdzenia projektu. Zleceniodawca jednostronnie odstępując od umowy zlecenia, które nie zostało jeszcze wprowadzone do produkcji ponosi koszty manipulacyjne w wys. nie mniejszej niż 200, zł netto.

V. Transport

1.Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wyboru sposobu dostarczenia zamówionego towaru.
2.Wraz z przekazaniem towaru wybranemu dostawcy przejmuje on odpowiedzialność za powierzoną mu przesyłkę zwalniając Zleceniobiorcę od odpowiedzialności w tym zakresie.

VI. Ochrona praw osób trzecich.

Jeśli wyprodukowany towar narusza w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich, dotyczy to zwłaszcza ochrony praw autorskich w zakresie wykonanych projektów, próbek towarów oraz produktów końcowych, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi w pełni Zleceniodawca.

VII. Tytuł własności

Zleceniobiorca pozostaje właścicielem dostarczonego towaru do czasu wypełnienia przez Zleceniodawcę wszystkich warunków umowy zlecenia. W przypadku umieszczenia na wyrobach wytwarzanych przez Zleceniodawcę produktów dostarczonych przez Zleceniobiorcę ale nie opłaconych lub opłaconych częściowo, Zleceniobiorca jest współwłaścicielem tych towarów w części, której wysokość określa wartość zaległości do czasu uiszczenia zaległej opłaty.

VIII. Projekty i wzory

Z chwilą zatwierdzenia przesłanego przez Zleceniobiorcę projektu lub wzoru zamawianego produktu, względnie w razie rezygnacji Zleceniodawcy z przekazania projektu lub wzoru do zatwierdzenia, odpowiedzialność za wszelkie wynikłe z tego tytułu błędy przechodzi na Zleceniodawcę, chyba że dotyczy to błędów będących następstwem uchybień powstałych w procesie produkcji.

IX. Gwarancja

1.Jeśli dostarczony towar jest wybrakowany albo nie spełnia wszystkich ustalonych w umowie zlecenia warunków, Zleceniobiorca zobowiązuje się do wymiany towaru lub jego naprawy. W razie stwierdzenia wspomnianych usterek Zleceniodawca jest zobowiązany do niezwłocznego - nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty przyjęcia towaru - pisemnego zawiadomienia Zleceniobiorcy o zaistniałych brakach.
2.Zleceniobiorca nie bierze odpowiedzialności za wykorzystywanie dostarczonych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub zaleceniami producenta.
3.Zleceniodawca akceptuje nieznaczne odstępstwa w odcieniach kolorów, które mogą powstać podczas procesu nakładania lub drukowania farb, co zwykle uwarunkowane jest technologiami stosowanymi w poligrafii. Podobnie przy sztancowaniu szyldów aluminiowych mogą pojawić się ostro zakończone brzegi będące wynikiem stosowanych technologii.
4.Drobne usterki nie mające wpływu na obniżenie funkcjonalności i jakości towaru, nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji.
5.Jeśli Zleceniobiorca w terminie 15 dni roboczych nie usunie usterek przez siebie zawinionych albo nie dostarczy nowej partii towaru pozbawionej wad, Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
6.Zwrot otrzymanego towaru jest możliwy dopiero po uprzednim uzgodnieniu ze Zleceniobiorcą.

X. Postanowienia końcowe

1.Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów między stronami jest sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
2.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3.Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, jeden dla Zleceniodawcy, 2 egzemplarze dla Zleceniobiorcy.

RATHGEBER Sp. z.o.o.
ul. Życzliwa 27/2
PL 53-030 Wrocław
NIP 897-15-40-826
KRS 0000000754

tel. +48 71 339 96 74 ·
fax +48 71 339 89 58
email:info@rathgeber.pl
www.rathgeber.pl 

Warunki sprzedaży / Warunki dostawy